FANDOM


เพลงชาติ เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศรับรองให้เป็นเพลงประจำชาติอย่างเป็นทางการ หรือเกิดจากความตกลงรวมกันของประชาชนในชาตินั้นๆ ให้เป็นเพลงชาติของตน

ประเภทของเพลงชาติ Edit

เพลงชาติมีที่มา 3 รูปแบบ คือ[1]

  1. เพลงชาติเกิดจากเพลงที่ประชาชนนิยม เพลงชาติประเภทนี้เกิดจากเพลงที่คนนิยมร้องทั่วไปไปในทุกโอกาส เป็นเพลงที่ประชาชนมีความศรัทธานิยมชมชอบ
  2. เพลงชาติเกิดจากความกดดันทางการเมือง โดยเหตุที่เพลงเป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมทางการเมืองมาตลอด เพลงชาติประเภทนี้จึงเกิดขึ้นจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการปกครองและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
  3. เพลงชาติที่เกิดขึ้นโดยลัทธิชาตินิยม

อ้างอิง Edit

  1. สุกรี เจริญสุข. เพลงชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, 2532.

ดูเพิ่มEdit

การควบคุมรายการหลักฐาน: วิกิสนเทศ ลำดับที่ 23691