FANDOM


วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การเริ่มเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ ไปจนถึงกระบวนการพัฒนา และประเมินผล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นศาสตร์ที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีวิธี ที่จะควบคุม และดำเนินการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ และสามารถตรวจหาข้อผิดพลาด และสาเหตุเพื่อแก้ไขได้ตั้งแต่อยู่ในระหว่างการผลิต