FANDOM


รายชื่อหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้

000 เบ็ตเตล็ด (Generalities) Edit

 • 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป
  • 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานเขียนทั่วไป
  • 001 ความรู้
    • 001.01 ทฤษฎีของความรู้
   • 001.1 วิถีทางแห่งปัญญา ธรรมชาติและคุณค่าของการใช้ปัญญา
   • 001.2 การคงแก่เรียนและการเรียนรู้ กิจกรรมทางปัญญาที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้
   • 001.3 มนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางคุณค่าของ วิทยาศาสตร์กับมนุษยศาสตร์
   • 001.4 การวิจัยโดยใช้วิธีการทางสถิติ ความหมายของการวิจัย
    • 001.42 วิธีการวิจัย วิธีการทางวิทยาศาสตร์
    • 001.422 วิธีการทางสถิติ
     • 001.4226 การนำเสนอข้อมูลทางสถิติแบบต่างๆ เช่นการเสนอในรูปกราฟ
    • 001.43 วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เชิงพรรณนา และเชิงทดลอง
     • 001.432 วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ รวมศึกษาเฉพาะกรณี
     • 001.433 วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม และการสำรวจ
     • 001.434 วิธีวิจัยเชิงทดลอง
    • 001.44 การสนับสนุน การส่งเสริมการวิจัย การให้รางวัล การให้ประกาศนียบัตร การประกาศเกียรติคุณ การให้เหรียญศิลปวิทยา การให้ทุนอุดหนุนนักวิจัย การอุปถัมภ์ด้านการเงิน
   • 001.9 ความรู้ที่ยังเป็นข้อขัดแย้งที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ปรากฏการณ์ลี้ลับ การสิ้นสุดของโลก
    • 001.94 สิ่งลึกลับ
     • 001.942 ยูเอฟโอ
     • 001.944 สัตว์ประหลาด เช่น มนุษย์หิมะ มังกร ครุฑ นาค
     • 001.95 เรื่องหลอกลวง เรื่องตลกจากการหลอกลวง
     • 001.96 เรื่องตบตาให้เข้าใจผิด การเชื่อถือเรื่องโชคลางผีสาง
  • 002 หนังสือ
  • 003 ระบบ
  • 004 วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • 005 การเขียนโปรแกรม โปรแกรม และข้อมูลคอมพิวเตอร์
  • 006 วิธีการพิเศษของคอมพิวเตอร์
  • 007 [ไม่กำหนด]
  • 008 [ไม่กำหนด]
  • 009 [ไม่กำหนด]
 • 010 บรรณานุกรม
  • 010 บรรณานุกรม
  • 011 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก
  • 012 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของปัจเจกบุคคล
  • 013 [ไม่กำหนด]
  • 014 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานเขียนนิรนามและนามแฝง
  • 015 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานเขียนจากสถานที่เฉพาะ
  • 016 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานเขียนในหัวข้อเฉพาะ
  • 017 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกทั่วไปของงานเขียนที่เก็บรักษาไว้ในแหล่งรวมเฉพาะหรือที่เสนอการขาย
  • 018 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ แค็ตตาล็อกที่จัดเรียงตามผู้ประพันธ์ วันที่ ฯลฯ)
  • 019 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ แค็ตตาล็อกของพจนานุกรม)
 • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • 021 ความสัมพันธ์ของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศ
  • 022 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
  • 023 การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  • 024 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ ระเบียบวิธีสำหรับผู้อ่าน)
  • 025 การดำเนินการของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศ
  • 026 ห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศที่อุทิศให้หัวข้อเฉพาะ
  • 027 ห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศทั่วไป
   • 027.5 ห้องสมุดของรัฐบาล ห้องสมุดแห่งชาติ
   • 027.8 ห้องสมุดโรงเรียน
      • 027.8222 ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
      • 027.8223 ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • 028 การอ่านและการใช้สื่อสารนิเทศอื่น ๆ
  • 029 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ วิธีทางวรรณกรรม)
 • 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
  • 030 งานเขียนสารานุกรมทั่วไป
  • 031 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 032 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 033 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 034 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อ็อกซิตัน และคาตาลัน
  • 035 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 036 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 037 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 038 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 039 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
      • 039.9593 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาไทย
 • 040 ไม่กำหนด (เดิมคือ ชีวประวัติ)
 • 050 นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไป
  • 051 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 052 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 053 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 054 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อ็อกซิตัน และคาตาลัน
  • 055 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 056 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 057 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 058 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 059 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
 • 060 สมาคม องค์การ และพิพิธภัณฑสถาน
  • 060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยาทั่วไป
  • 061 องค์การทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือ
  • 062 องค์การทั่วไปในหมู่เกาะอังกฤษ
  • 063 องค์การทั่วไปในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรปกลาง
  • 064 องค์การทั่วไปในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก
  • 065 องค์การทั่วไปในประเทศอิตาลี ซานมารีโน นครวาติกัน และมอลตา
  • 066 องค์การทั่วไปในประเทศสเปน อันดอร์รา ยิบรอลตาร์ และโปรตุเกส
  • 067 องค์การทั่วไปในประเทศรัสเซียและประเทศใกล้เคียงในยุโรปตะวันออก
  • 068 องค์การทั่วไปในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ
  • 069 พิพิธภัณฑวิทยา
 • 070 สื่อข่าว วารสารศาสตร์ และกิจการพิมพ์
  • 070 สื่อสารคดี สื่อการศึกษา สื่อข่าว วารสารศาสตร์ และกิจการพิมพ์
  • 071 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในทวีปอเมริกาเหนือ
  • 072 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในหมู่เกาะอังกฤษ
  • 073 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรปกลาง
  • 074 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก
  • 075 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศอิตาลี ซานมารีโน นครวาติกัน และมอลตา
  • 076 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศสเปน อันดอร์รา ยิบรอลตาร์ และโปรตุเกส
  • 077 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศรัสเซียและประเทศใกล้เคียงในยุโรปตะวันออก
  • 078 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
  • 079 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ
 • 080 หนังสืออ้างอิง
  • 080 การเก็บรวบรวมทั่วไป
  • 081 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 082 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 083 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 084 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อ็อกซิตัน และคาตาลัน
  • 085 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 086 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 087 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 088 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 089 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
 • 090 เอกสารตัวเขียนและหนังสือหายาก

100 ปรัชญา (Philosophy) Edit

200 ศาสนา (Religion) Edit

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences) Edit

 • 300 สังคมศาสตร์
 • 310 สถิติศาสตร์
 • 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
 • 330 เศรษฐศาสตร์
  • 331 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  • 332 เศรษฐศาสตร์การเงิน
   • 332.1 ธนาคารและการธนาคาร
    • 332.11 ธนาคารกลางของประเทศธนาคารแห่งชาติ
    • 332.12 ธนาคารพาณิชย์
     • 332.178 บริการพิเศษเช่นบัตรเครดิต
    • 332.21 สถาบันการให้เครดิตทางการเงินและการกู้เงิน
   • 332.4 เงินตรา
   • 332.6 การลงทุน
     • 332.673 การลงทุนระหว่างประเทศ
    • 332.75 การล้มละลาย
   • 332.9 การปลอมแปลงเงินตรา
  • 333 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
  • 334 สหกรณ์
  • 335 ระบบสังคมนิยมและระบบที่เกี่ยวข้อง
  • 336 การคลังของรัฐ
  • 337 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • 338 ผลผลิตทางการเกษตร
  • 339 เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • 340 กฎหมาย
 • 350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร
 • 360 การบริการสังคม และสมาคม
 • 370 การศึกษา
  • 371 ระบบโรงเรียน
   • 371.1 การสอนและบุคลากรในการสอน
    • 371.11 ลักษณะและคุณสมบัติของครูโดยทั่วไป
    • 371.12 คุณสมบัติทางวิชาชีพของครู
    • 371.14 การบริหารจัดการเรื่องการสอนในโรงเรียน
   • 371.2 การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
    • 371.21 การรับนักเรียนเข้าเรียน การรับสมัคร การสอบคัดเลือก
    • 371.22 ทุนการศึกษา
    • 371.23 ปีการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
    • 371.24 ตารางสอนประจำวัน
   • 371.3 วิธีสอนและวิธีการศึกษาค้นคว้า
    • 371.32 วัสดุการสอนที่เป็นตำราเรียน หนังสือ และ สิ่งพิมพ์อื่นๆ
   • 371.4 การแนะแนวและให้คำปรึกษา
    • 371.42 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  • 372 ประถมศึกษา
  • 373 มัธยมศึกษา
  • 374 การศึกษาผู้ใหญ่
  • 375 หลักสูตร
  • 376 การศึกษาของสตรี
  • 377 โรงเรียนและศาสนา
  • 378 อุดมศึกษา
  • 379 การศึกษากับรัฐ
 • 380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
  • 383 การไปรษณีย์
   • 384.7 ภาพยนตร์
 • 390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
  • 394 ขนบธรรมเนียมประเพณีทั่วไป
   • 394.2 ประเพณีในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
    • 394.26 วันหยุดราชการหรือเทศกาลต่าง ๆ
     • 394.268 วันหยุดเฉพาะเทศกาลต่าง ๆ
      • 394.2682 ศาสนาต่าง ๆ
       • 394.26828 คริสต์ศาสนา
        • 394.268282 เทศกาลคริสต์มาส

400 ภาษาศาสตร์ (Language) Edit

500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) Edit

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology) Edit

 • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
 • 610 แพทยศาสตร์
 • 620 วิศวกรรมศาสตร์
 • 630 เกษตรศาสตร์
  • 631 เกษตรศาสตร์
  • 632 การเพาะปลูกและผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก
  • 633 ความเสียหายของพืชอันเกิดจากเชื้อโรคและสัตว์
  • 634 การเพาะปลูกพืชไร่
  • 635 การทำสวนผลไม้ผลไม้และป่าไม้
  • 636 การทำสวนครัว
  • 637 สัตวบาล
   • 637.1 ม้า
   • 637.2 วัว ควาย
   • 637.3 แกะ
   • 637.4 สุกร
   • 637.5 เป็ด ไก่
   • 637.6 นก
   • 637.7 สุนัข
   • 637.8 แมว
   • 637.9 สัตว์เลือดอุ่นอื่น ๆ
  • 638 อุตสาหกรรมนมเนย
  • 639 การเพาะเลี้ยงแมลง
 • 640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
  • 641 อาหารและเครื่องดื่ม
  • 642 การจัดเลี้ยง
  • 643 บ้านพักอาศัย และอุปกรณ์ภายในบ้าน
  • 644 เครื่องอานวยความสะดวกภายในบ้าน
  • 645 เครื่องประดับบ้าน
  • 646 การตัดเย็บเสื้อผ้า การตกแต่งร่างกาย
   • 646.1 วัสดุตัดเย็บและอุปกรณ์การตัดเย็บหนังสัตว์ขนสัตว์
    • 646.11 เส้นใยสังเคราะห์ผ้า
    • 646.19 อุปกรณ์การตัดเย็บเช่นเข็มด้าย
    • 646.20 การตัดเย็บเครื่องประดับบ้าน
     • 646.308 เสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่
   • 646.4 การออกแบบเสื้อผ้า
    • 646.43 เสื้อผ้าเฉพาะชนิด
     • 646.432 ชุดราตรี
     • 646.433 ชุดสูทเสื้อแจ็กเก็ตกางเกง
     • 646.437 กระโปรง
    • 646.47 เสื่อคลุมนอนชุดนอนชุดกีฬาชุดวิวาห์
  • 647 การจัดการบ้านเรือน
  • 648 การสุขาภิบาลในบ้าน
  • 649 การเลี้ยงดูเด็ก การพยาบาลในบ้าน
 • 650 การจัดการธุรกิจ
 • 660 วิศวกรรมเคมี
 • 670 โรงงานอุตสาหกรรม
 • 680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
 • 690 การก่อสร้าง

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) Edit

800 วรรณคดี (Literature) Edit

900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography) Edit

อ้างอิง Edit