FANDOM


รายชื่อหมวดหมู่ในระบบทศนิยมดิวอี้

000 เบ็ตเตล็ด (Generalities) Edit

 • 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป
 • 010 บรรณานุกรม
  • 010 บรรณานุกรม
  • 011 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก
  • 012 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของปัจเจกบุคคล
  • 013 [ไม่กำหนด]
  • 014 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานเขียนนิรนามและนามแฝง
  • 015 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานเขียนจากสถานที่เฉพาะ
  • 016 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานเขียนในหัวข้อเฉพาะ
  • 017 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกทั่วไปของงานเขียนที่เก็บรักษาไว้ในแหล่งรวมเฉพาะหรือที่เสนอการขาย
  • 018 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ แค็ตตาล็อกที่จัดเรียงตามผู้ประพันธ์ วันที่ ฯลฯ)
  • 019 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ แค็ตตาล็อกของพจนานุกรม)
 • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • 021 ความสัมพันธ์ของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศ
  • 022 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
  • 023 การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  • 024 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ ระเบียบวิธีสำหรับผู้อ่าน)
  • 025 การดำเนินการของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศ
  • 026 ห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศที่อุทิศให้หัวข้อเฉพาะ
  • 027 ห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์สารนิเทศทั่วไป
   • 027.5 ห้องสมุดของรัฐบาล ห้องสมุดแห่งชาติ
   • 027.8 ห้องสมุดโรงเรียน
      • 027.8222 ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
      • 027.8223 ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • 028 การอ่านและการใช้สื่อสารนิเทศอื่น ๆ
  • 029 เลิกใช้แล้ว (เดิมคือ วิธีทางวรรณกรรม)
 • 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
  • 030 งานเขียนสารานุกรมทั่วไป
  • 031 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 032 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 033 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 034 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อ็อกซิตัน และคาตาลัน
  • 035 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 036 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 037 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 038 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 039 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
      • 039.9593 งานเขียนสารานุกรมทั่วไปในภาษาไทย
 • 040 ไม่กำหนด (เดิมคือ ชีวประวัติ)
 • 050 นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไป
  • 051 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 052 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 053 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 054 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อ็อกซิตัน และคาตาลัน
  • 055 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 056 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 057 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 058 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 059 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
 • 060 สมาคม องค์การ และพิพิธภัณฑสถาน
  • 060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยาทั่วไป
  • 061 องค์การทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือ
  • 062 องค์การทั่วไปในหมู่เกาะอังกฤษ
  • 063 องค์การทั่วไปในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรปกลาง
  • 064 องค์การทั่วไปในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก
  • 065 องค์การทั่วไปในประเทศอิตาลี ซานมารีโน นครวาติกัน และมอลตา
  • 066 องค์การทั่วไปในประเทศสเปน อันดอร์รา ยิบรอลตาร์ และโปรตุเกส
  • 067 องค์การทั่วไปในประเทศรัสเซียและประเทศใกล้เคียงในยุโรปตะวันออก
  • 068 องค์การทั่วไปในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ
  • 069 พิพิธภัณฑวิทยา
 • 070 สื่อข่าว วารสารศาสตร์ และกิจการพิมพ์
  • 070 สื่อสารคดี สื่อการศึกษา สื่อข่าว วารสารศาสตร์ และกิจการพิมพ์
  • 071 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในทวีปอเมริกาเหนือ
  • 072 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในหมู่เกาะอังกฤษ
  • 073 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรปกลาง
  • 074 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก
  • 075 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศอิตาลี ซานมารีโน นครวาติกัน และมอลตา
  • 076 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศสเปน อันดอร์รา ยิบรอลตาร์ และโปรตุเกส
  • 077 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในประเทศรัสเซียและประเทศใกล้เคียงในยุโรปตะวันออก
  • 078 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
  • 079 วารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ
 • 080 หนังสืออ้างอิง
  • 080 การเก็บรวบรวมทั่วไป
  • 081 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • 082 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอังกฤษ
  • 083 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาเจอร์เมจิกอื่น ๆ
  • 084 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาฝรั่งเศส อ็อกซิตัน และคาตาลัน
  • 085 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอิตาลี ดัลเมเชีย โรมาเนีย เรเทีย ซาร์ดิเนีย และคอร์ซิกา
  • 086 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาสเปน โปรตุเกส และกาลิเซีย
  • 087 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาสลาวิก
  • 088 การเก็บรวบรวมทั่วไปในกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย
  • 089 การเก็บรวบรวมทั่วไปในภาษาอื่น ๆ
 • 090 เอกสารตัวเขียนและหนังสือหายาก

100 ปรัชญา (Philosophy) Edit

200 ศาสนา (Religion) Edit

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences) Edit

 • 300 สังคมศาสตร์
 • 310 สถิติศาสตร์
 • 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
 • 330 เศรษฐศาสตร์
  • 331 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  • 332 เศรษฐศาสตร์การเงิน
   • 332.1 ธนาคารและการธนาคาร
    • 332.11 ธนาคารกลางของประเทศธนาคารแห่งชาติ
    • 332.12 ธนาคารพาณิชย์
     • 332.178 บริการพิเศษเช่นบัตรเครดิต
    • 332.21 สถาบันการให้เครดิตทางการเงินและการกู้เงิน
   • 332.4 เงินตรา
   • 332.6 การลงทุน
     • 332.673 การลงทุนระหว่างประเทศ
    • 332.75 การล้มละลาย
   • 332.9 การปลอมแปลงเงินตรา
  • 333 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
  • 334 สหกรณ์
  • 335 ระบบสังคมนิยมและระบบที่เกี่ยวข้อง
  • 336 การคลังของรัฐ
  • 337 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • 338 ผลผลิตทางการเกษตร
  • 339 เศรษฐศาสตร์มหภาค
 • 340 กฎหมาย
 • 350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร
 • 360 การบริการสังคม และสมาคม
 • 370 การศึกษา
  • 371 ระบบโรงเรียน
   • 371.1 การสอนและบุคลากรในการสอน
    • 371.11 ลักษณะและคุณสมบัติของครูโดยทั่วไป
    • 371.12 คุณสมบัติทางวิชาชีพของครู
    • 371.14 การบริหารจัดการเรื่องการสอนในโรงเรียน
   • 371.2 การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา
    • 371.21 การรับนักเรียนเข้าเรียน การรับสมัคร การสอบคัดเลือก
    • 371.22 ทุนการศึกษา
    • 371.23 ปีการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
    • 371.24 ตารางสอนประจำวัน
   • 371.3 วิธีสอนและวิธีการศึกษาค้นคว้า
    • 371.32 วัสดุการสอนที่เป็นตำราเรียน หนังสือ และ สิ่งพิมพ์อื่นๆ
   • 371.4 การแนะแนวและให้คำปรึกษา
    • 371.42 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  • 372 ประถมศึกษา
  • 373 มัธยมศึกษา
  • 374 การศึกษาผู้ใหญ่
  • 375 หลักสูตร
  • 376 การศึกษาของสตรี
  • 377 โรงเรียนและศาสนา
  • 378 อุดมศึกษา
  • 379 การศึกษากับรัฐ
 • 380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
  • 383 การไปรษณีย์
   • 384.7 ภาพยนตร์
 • 390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
  • 394 ขนบธรรมเนียมประเพณีทั่วไป
   • 394.2 ประเพณีในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
    • 394.26 วันหยุดราชการหรือเทศกาลต่าง ๆ
     • 394.268 วันหยุดเฉพาะเทศกาลต่าง ๆ
      • 394.2682 ศาสนาต่าง ๆ
       • 394.26828 คริสต์ศาสนา
        • 394.268282 เทศกาลคริสต์มาส

400 ภาษาศาสตร์ (Language) Edit

500 วิทยาศาสตร์ (Science) Edit

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology) Edit

 • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
 • 610 แพทยศาสตร์
 • 620 วิศวกรรมศาสตร์
 • 630 เกษตรศาสตร์
  • 631 เกษตรศาสตร์
  • 632 การเพาะปลูกและผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก
  • 633 ความเสียหายของพืชอันเกิดจากเชื้อโรคและสัตว์
  • 634 การเพาะปลูกพืชไร่
  • 635 การทำสวนผลไม้ผลไม้และป่าไม้
  • 636 การทำสวนครัว
  • 637 สัตวบาล
   • 637.1 ม้า
   • 637.2 วัว ควาย
   • 637.3 แกะ
   • 637.4 สุกร
   • 637.5 เป็ด ไก่
   • 637.6 นก
   • 637.7 สุนัข
   • 637.8 แมว
   • 637.9 สัตว์เลือดอุ่นอื่น ๆ
  • 638 อุตสาหกรรมนมเนย
  • 639 การเพาะเลี้ยงแมลง
 • 640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
  • 641 อาหารและเครื่องดื่ม
  • 642 การจัดเลี้ยง
  • 643 บ้านพักอาศัย และอุปกรณ์ภายในบ้าน
  • 644 เครื่องอานวยความสะดวกภายในบ้าน
  • 645 เครื่องประดับบ้าน
  • 646 การตัดเย็บเสื้อผ้า การตกแต่งร่างกาย
   • 646.1 วัสดุตัดเย็บและอุปกรณ์การตัดเย็บหนังสัตว์ขนสัตว์
    • 646.11 เส้นใยสังเคราะห์ผ้า
    • 646.19 อุปกรณ์การตัดเย็บเช่นเข็มด้าย
    • 646.20 การตัดเย็บเครื่องประดับบ้าน
     • 646.308 เสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่
   • 646.4 การออกแบบเสื้อผ้า
    • 646.43 เสื้อผ้าเฉพาะชนิด
     • 646.432 ชุดราตรี
     • 646.433 ชุดสูทเสื้อแจ็กเก็ตกางเกง
     • 646.437 กระโปรง
    • 646.47 เสื่อคลุมนอนชุดนอนชุดกีฬาชุดวิวาห์
  • 647 การจัดการบ้านเรือน
  • 648 การสุขาภิบาลในบ้าน
  • 649 การเลี้ยงดูเด็ก การพยาบาลในบ้าน
 • 650 การจัดการธุรกิจ
 • 660 วิศวกรรมเคมี
 • 670 โรงงานอุตสาหกรรม
 • 680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
 • 690 การก่อสร้าง

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) Edit

800 วรรณคดี (Literature) Edit

900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography) Edit

อ้างอิง Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki