FANDOM


Emblem-important.svg
บทความนี้ยังไม่มีการสังเคราะห์บทความใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
ต้องการขยายความ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้น่าสนใจ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเติมเนื้อหา

ภาษาไทย เป็นภาษาราชการของประเทศไทยและภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไท ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางส่วนเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติกตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน และตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

ประวัติ Edit

หลักไวยากรณ์ Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki